Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Voorzitter:
De heer Patrick van Domburg

Vice-Voorzitter:
De heer Aart-Jan Moerkerke

Penningmeester:
De heer Thom Blankers

Secretaris:
De heer Bart Porskamp

Dagelijkse Bestuurders:
De heer Mike Hofkens
De heer Danny Dingemans
De heer Maurice Remery

  Mevrouw Letty Demmers

Het dagelijks bestuur van de vereniging komt 4 x per jaar bijeen tijdens de DB-vergaderingen.

Elk jaar, in het voor- en het najaar, is de algemene ledenvergadering.
Het bestuur stuurt alle leden met stemrecht 2 weken van tevoren de convocatie toe. Met hierin de notulen van de voorgaande vergadering, de voorlopige begroting voor het komende seizoen en de agenda voor de ledenvergadering.

Leden kunnen tijdens de algemene ledenvergadering hun stem laten horen.
Over verschillende onderwerpen als jaarbegroting, vaststellen jaarrekening, contributievaststelling, nodige uitgaven, kiezen van bestuursleden, benoemen bestuur en beleidszaken wordt er door de leden gestemd. De beslissingen die door de stemgerechtigde leden worden genomen zijn bindend.

Wilt u als betrokken bestuurder eens een algemene ledenvergadering bijwonen? Stuurt u dan een e-mail naar info@vestingsteden.nl. De coördinator zal met u dan verdere afspraken maken. U bent van harte welkom.

Contact opnemen